nofollow là gì? follow là gì?

Trong khi SEO và nhất là Off-page SEO, chúng ta vẫn thường được cảnh báo với nofollow, external nofollow hay đại loại, vậy, nofollow là gì và webmaster cần chú ý gì đến nofollow trong khixây dựng liên kết.  • Nofollow, External Nofollow, Thẻ Nofollow:

Nofollow hay External nofollow (không theo)  là một trong các thuộc tính trong thẻ a href (xác định bằng rel=”..”). Theo google, bằng việc đặt rel nofollow trong đường dẫn, webmaster nói cho các spider biết rằng đây là một liên kết không đáng tin cậy và xin đừng đặt độ tin cậy lên nó và dĩ nhiên, sẽ không có pagerank (hay tính backlink) cho các đường dẫn với rel nofollow. Về cơ bản thì nofollow và external nofollow cũng giống nhau nhưng External nofollow để nhắc google phân biệt giữa các link cùng trang với các link không thuộc trang đó.

Một ví dụ về nofollow

  • Follow và dofollow:

Follow  Dofollow là các tùy chỉnh ngược lại với nofollow, nó đồng nghĩa với việc cho phép spider đặt độ tin cậy và cho điểm liên kết
  • Cách phân biệt các site nofollow với liên kết:

Các webmaster có thể chuột phải vào trang cần xem, chọn view source để xem có thẻ nofollow trong link hay trong meta tag hay không:
<meta name=”robots” content=”nofollow” /> (Meta tag nofollow)
<a href=”SEO..” rel=”nofollow”> (Nofollow ở đường dẫn)
  • Là Webmaster, tôi nên để nofollow hay dofollow

Nếu là liên kết link, hãy công bằng và để follow (hay dofollow), đối với các comment và bài viết mà không qua kiểm soát của bạn, cách tốt nhất là nofollow all vì bạn khổng thể kiểm soát hết được các liên kết do người dùng tạo, có thể là những website cạnh tranh và nếu để dofollow all thì website của bạn rất có thể thành bãi chiến trường cho những SEOer cày backlink !
Thêm nữa, nên nofollow với các link trang đăng kí, đăng nhập hay các trang mà bạn cảm thấy không có giá trị tìm kiếm!
  • Lời khuyên đối với các SEO

Trước khi khai thác liên kết tại những trang mà bạn cho là tiềm năng, nên cẩn thận với nofollow, đừng để công dã tràng và cũng đừng tưởng bở với những nguồn cày backlink ngon hơn cả cút nướng !

2 nhận xét:

Verу energеtic post, Ι loveԁ that bit.
Will there be a ρaгt 2?

Feel free to suгf to my webpage ... yeast infection symptoms gut

Very enеrgetic post, I lоvеd that bit. Will thеге be a part 2?


Alѕo visit my blog post :: yeast infection symptoms gut
Also see my web page > severe yeast infection symptoms sores

Post a Comment